Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016Παναγιώτατε Πατριάρχα Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖε
ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΙΣΤΑΤΑΙ Η ΛΥΧΝΙΑ ΣΑΣ
Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἔχει μετατραπῆ εἰς συντονιστικὸν Κέντρον τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καθαιροῦν αὐθαιρέτως τὸν τ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, ἀφορίζουν ἀναπολόγητον τὸν κυρὸν Ν. Σωτηρόπουλον, προχωροῦν εἰς καινοφανῆ Συνοδικὸν μόρφωμα. Γνώμη κάθε ἐχέφρονος ἀνθρώπου εἶναι ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ πρέπει νὰ ἀκυρωθῆ.
Σοβαρὰς ἀντιδράσεις προκαλοῦν τὰ προσυνοδικὰ κείμενα. Ἐὰν ἡ Σύνοδος τελικῶς συγκληθῆ, ἡ Ὀρθοδοξία 2ον ἐφέτος, ἀντὶ νὰ ἑορτάση πανηγυρικῶς τὴν Πεντηκοστήν, θὰ βιώση μίαν παρατεταμένην Μ. Παρασκευήν.

AΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ TO BLOG ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου